NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

sportovního areálu v Hovorčovicích

( platný od XX.XX.2024 )

 

§ 1

Obecná ustanovení

 

1.   Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená Obcí Hovorčovice, Revoluční ulice č.p. 33, majitelem sportovního areálu fotbalového stadionu v Hovorčovicích (označovaného rovněž názvem fotbalový stadion), která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků fotbalového stadionu v Hovorčovicích vstupujících do areálu a používající zařízení a jeho vybavení.

 

2.   Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu fotbalového stadionu v Hovorčovicích je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na fotbalovém stadionu v Hovorčovicích nebo za účelem provozování svých sportovních aktivit  vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

 

§ 2

Fotbalový stadion v Hovorčovicích

 

1.   Fotbalový stadion v Hovorčovicích slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně Občanské sdružení SKK Hovorčovice (dále jen „SKK“). 

 

2.   Součástmi areálu fotbalového stadionu určeného pro sport a příslušné volnočasové aktivity jsou:

 

a.) Dětské hřiště v blízkosti hlavního parkoviště, vstup veřejnosti na toto dětské hřiště a používání jeho zařízení vstupujícími osobami se řídí samostatným návštěvním řádem dětského hřiště, vydaného obcí.

b.) Neohrazená plocha s umělým povrchem v blízkosti hlavního vstupu.

c.) Vymezená plocha s cvičícími stroji a jejich instalaci ve východní části areálu.

d.) Ohrazená plocha s umělým povrchem s osvětlením

e.) Travnatá plocha fotbalového hřiště vymezená kovovým ohrazením

 

Pro používání uvedených součástí areálu veřejností platí obecné  zásady tohoto návštěvního řádu, přičemž po pojmem veřejnosti je chápána také základní a mateřská škola Hovorčovice.

 

3.   Veřejnost může do areálu vstupovat pouze se souhlasem SKK, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem, případně upřesněného samostatným návštěvním řádem pro danou součást areálu, pokud je  vydán obcí nebo SKK.

Veřejnost může vstupovat ve výjimečných případech i na základě rozhodnutí majitele stadionu a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

 

4.   Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou fotbalový stadion využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s SKK, jakož i pro hosty těchto osob.

 

5.   Kromě SKK a  Obce Hovorčovice je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Obecní policie Hovorčovice a Policie ČR.

 

§ 3

Pobyt v areálu fotbalového stadionu v Hovorčovicích

 

1.   Prostory areálu fotbalového stadionu jsou pro účely tohoto návštěvního řádu do doby zbudování oplocení areálu vymezeny hranicemi,  které jsou dané na západní straně komunikací, na severní korytem potoka a zvýšeným terénem v jeho východní a jižní části, přičemž hranice obvodu areálu je vytýčena v terénu podstavci bývalého oplocení. Vstup do areálu je  možný výhradně v prostorách sjezdu z komunikace v západní části v blízkosti budovy sportovních kabin v areálu.

 

2.   Areál fotbalového hřiště je určen přednostně k provozování sportovních aktivit organizovaných v rámci SKK.

 

3.   Časový rozvrh těchto svých aktivit na jednotlivé dny v týdnu stanovuje SKK a je povinen jej veřejně zpřístupnit na své informační ploše v prostorách areálu, obdobně také informace o dalších akcích konaných v areálu tak, aby vstupující veřejnost byla informována o době, kdy není možné prostory areálu veřejností využívat.

 

4.   Areál fotbalového hřiště je volně veřejnosti přístupný výhradně k provozování sportovních aktivit ve vymezené době a za podmínek stanovených tímto návštěvním řádem.

 

5.   Veřejnost může do areálu vstupovat do areálu také jako návštěvník akcí konaných v areálu.

 

6.   Vstup do areálu fotbalového hřiště mimo hlavní hrací plochu je veřejnosti k provozování vlastních sportovních aktivit povolen pouze v době, kdy není areál využíván SKK nebo není SKK nebo  Obcí Hovorčovice umožněno využití areálu dalším subjektům, přičemž denní doba využití areálu v takovýchto případech je vymezena:

Duben – září:

Pracovní dny: 08,00 – 20,00 hodin

Soboty, Neděle a svátky : 09,00 – 20 hodin

Říjen – Březen:

Denně : 09,00 – 17,30 hodin

 

Poznámka:

 

A.) Pro součást areálu s umělým povrchem ve východní části platí samostatný rozpis jejího využití, vydaný spolu s jejím návštěvním řádem,oboje je nedílnou součástí tohoto návštěvního řádu v jeho příloze.

B.)  Provoz prodejního stánku je vymezen smlouvou mezi SKK a provozovatelem stánku, přičemž provozovatel stánku odpovídá za dodržování zákonných pravidel pro jeho provoz.

 

7.   Vstup na hlavní hrací plochu hlavního hřiště je veřejnosti povolen jen se souhlasem SKK. Vstup na ostatní plochy  je povolen jen, pokud není prováděna jejich údržba, případně zavlažování, a pokud není jejich stav možným využitím ohrožen (zpravidla v době, kdy je povrch podmáčen vlivem povětrnostních podmínek – deště, sněhu). 

 

8.   V době, kdy je areál využíván veřejností mohou v něm pobývat pouze osoby, které osobně provozují sportovní aktivitu, nebo osoby které je doprovázejí, případně osoby, které jsou jako doprovod dalších osob (zpravidla dětí) provozujících sportovní aktivity.

 

9.   Veřejnost vstupující do areálu k provozování sportovních aktivit, případně využívající sportovní zařízení areálu, je srozuměna s tím, že své aktivity provozuje a využívá na vlastní nebezpečí (blíže viz §9 tohoto návštěvního řádu).

 

10.        Pro osoby provozující aktivity v rámci činnosti SKK platí příslušně ustanovení tohoto návštěvního řádu.

 

11.        V době konání akcí pořádaných SKK,  Obcí nebo dalšími subjekty na základě povolení SKK nebo  Obce v areálu fotbalového stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř areálu fotbalového hřiště má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z  areálu vyveden. Při opuštění areálu ztrácí vstupenka svou platnost.

 

12.        Areál fotbalového hřiště je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno SKK nebo majitelem fotbalového hřiště z organizačních důvodů jinak.

 

13.        Návštěvníci jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Obecní policie Hovorčovice  nebo Policie ČR.

 

14.        Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu fotbalového hřiště, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Obecní policie Hovorčovice nebo Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

 

§ 4

Vstupní kontrola

 

1.   Pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout – a to i při  použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek nebo z důvodu vnášení zbraní nebo jiných  nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

 

2.   Do prostoru areálu, a to i v době mimo konání akcí, je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob pobývajících v areálu a jejich majetku.O zákazu vnášet takové předměty do areálu je z pověření  majitele areálu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

 

3.   Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu.

 

4.   Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

 

 

§ 5

Chování v areálu fotbalového stadionu

 

1.   Každý návštěvník je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, stejně tak jako zařízení v areálu, a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v areálu právě probíhá. Uvedené ustanovení a příslušně i následná platí i v době užívání prostor areálu veřejností.

 

2.   Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i  policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

 

3.   Návštěvníci jsou povinni při svém pobytu v areálu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování  tohoto ustanovení může být návštěvník, dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru areálu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

 

 

§ 6

Zákazy

 

1.   Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru areálu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu :

 

a)   rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,

b)   zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c)   spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

d)   láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e)    neskladné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,

f)     ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

g)   tyče pro vlajky či transparenty,

h)   mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

i)     drogy jakéhokoli druhu,

j)     laser ukazovátko.

 

2.   Dále je návštěvníkům zakázáno :

 

a)   vyslovovat,  rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

b)   lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení,  stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

c)   vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

d)   házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

e)   zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

f)     ničit zařízení a vybavení.

g)   bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku SKK nebo Obce Hovorčovice,

h)   popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

i)     konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat areál jinou cestou, zejména odhazováním věcí,

j)     jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

k)   překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

 

3.   Obec je oprávněna požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán, a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Obec je rovněž oprávněna každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu.

 

 

§ 7

Prodej a reklama

 

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem  SKK.

 

§ 8

Práva pořadatele / Dohled

 

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce SKK a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

 

§ 9

Odpovědnost za škody

 

1.   Vstup a užívání areálu fotbalového stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí, Obec a SKK odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

 

2.   Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit SKK.

 

 

§ 10

Jednání proti předpisům

 

1.   Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni  z prostor areálu a postihnuti zákazem vstupu do jeho prostor. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

 

2.   Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti  Obci, SKK nebo pořadateli dané akce.

 

3.   Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

 

§11

Závěrečné ustanovení

 

1.   Vydáním tohoto návštěvního řádu pozbývá platnost Návštěvní řád vydaný dne 1.6. 2009.

 

2.   Nedílnou součástí tohoto návštěvního řádu je provozní řád pro plochu z umělým povrchem v západní části areálu, v kterém je vymezena i doba jejího užívání a subjekty, kterým je přístupná.

 

3.    Příloha: Provozní řád fotbalového hřiště s umělým povrchem ( UMT )

 

4.   Důležitá telefonní čísla: HASIČI 150, POLICIE 158, ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 155, TÍSŇOVÁ LINKA 112

 

§ 11

Účinnost

 

Tento Návštěvní řád areálu fotbalového stadionu v Hovorčovicích  je účinný od  XX. XX. 2024 a byl schválen usnesením č…. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hovorčovice.

 

Pavel Budín v.r. ,starosta obce Hovorčovice

 

 

Příloha návštěvního řádu