Příloha 

k návštěvnímu řádu sportovního areálu vydaného XX.XX. 20024 

 

Provozní řád fotbalového hřiště s umělým povrchem ( UMT ) 

Provozovatel:

Sportovní klub kopaná Hovorčovice, z.s., U rybníka 395, 250 64 Hovorčovice  

Nájemce (návštěvník):

jedna osoba nebo skupina osob, která užívá hřiště v souladu s dobrými mravy a tímto provozním řádem.  

 1. Všeobecná ustanovení 

Hřiště je vybudováno za účelem rozvoje tělovýchovy a sportu, využívání volného času mládeže i dospělých a předcházení sociálně patologických jevů ve společnosti. Areál UMT zahrnuje sportovní hřiště na fotbal, branky a lavičky. Hřiště je určeno výhradně k provozování fotbalu a u školských zařízení k plnění obsahu tělesné přípravy žáků. 

Jiná činnost smí být na hřišti provozována pouze s výslovným písemným souhlasem provozovatele. Užívat hřiště je možné bezplatně v časech určených pro veřejnost v jiných časech pouze po zaplacení smluvní ceny. Provozovatel neodpovídá za zranění a poškození majetku nájemců nebo veřejnosti, pokud je prokazatelně nezavinil. Veřejnost a nájemci hřiště jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu a návštěvního řádu sportovního areálu, který je vyvěšen u vstupu do areálu a na webu provozovatele.. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má správce právo vyloučit nájemce z hřiště a to bez náhrady.  

II.

Povinnosti nájemce, návštěvníka hřiště s UMT 

1. Každý návštěvník je povinen dodržovat všechny zásady hygieny, bezpečnosti a požární ochrany. Při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.  

2.

Vstup na hřiště je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.  

3.

Vstupovat na hřiště je dovoleno pouze ve vhodné obuvi, zakázány jsou kopačky s kovovými kolíky.  

4.

Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech.  

5.

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení hřiště. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení hřiště, tak na majetku ostatních osob. Chránit areál proti vandalismu a svévolnému poškozování. Je zakázáno znečišťovat či jakkoli jinak poškozovat umělý povrch hřiště a sportovní zařízení (sloupky, sítě, branky, lavičky, oplocení apod.)  

6.

Návštěvníci jsou povinni před začátkem hry provést kontrolu hřiště, zda jeho stav odpovídá podmínkám stanoveným tímto řádem a po skončení hry:  

 • provést úklid hřiště od případných odpadků   
 • opustit hřiště nejpozději v čase, kdy končí lhůta pronájmu/volný vstup 

  

 1. Zakázané činnosti: 

 Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.  

 • Rušit klid ostatních návštěvníků areálu nebo okolních nemovitostí.  
 • Znečišťovat prostory odhazováním odpadků apod.  
 • Do prostoru hřiště platí zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.  
 • Vjíždět do prostoru hřiště na kole a opírat ho o oplocení sportoviště.  
 • Na hřiště je přísný zákaz vnášení skla.  
 • V celém prostoru hřiště se zakazuje kouření, užívání alkoholických nápojů a omamných látek.  
 • Je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem návykových látek.  
 • Je zakázán vstup se žvýkačkou.  

III. Ostatní  

1.

Veškerá sportovní činnost návštěvníka hřiště je na jeho vlastní nebezpečí.  

2.

Správce ani provozovatel neručí za ztrátu případně poškození osobních věcí návštěvníků hřiště.  

3.

Správce ani provozovatel nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé na sportovišti.  

4. Při nedodržení tohoto provozního řádu, nevhodným chováním nebo při svévolném ničení a poškozování sportovního zařízení budou návštěvníci vykázáni a bráni k přímé odpovědnosti za způsobené škody. Po návštěvnících pak bude požadována plná náhrada způsobených škod.  

5. Seznámení s tímto řádem je povinností všech nájemců (organizátorů, pořadatelů, resp. pedagogického dozoru) skupiny návštěvníků (cvičenců, sportovců). Ostatní návštěvníci se musí seznámit s provozním řádem před vstupem do areálu UMT.  

IV. Provoz a správa hřiště  

1.

Za provoz a správu hřiště odpovídá správce nebo jím pověřená osoba (dále jen správce), který zajišťuje vyřizování objednávek dle platného ceníku, který je uveden na internetu, www.skkhovorcovice.cz.  

2.

Provozní doba hřiště je denně od 8:00 hodin do 21:00 hodin. Rozpis k využití hřiště pro SKK ,veřejnost  a nájemce je uveden v samostatné tabulce, která je nedílnou součástí tohoto provozního řádu.  

3. Objednávky pro využití hřiště přijímá správce elektronicky na umt@skkhovorcovice.cz, případné dotazy telefonicky na čísle +420 602230004. Volné termíny pro využití hřiště lze ověřit na www.skkhovorcovice.cz. Objednávky se netýkají času určeného pro veřejnost. 

4. Nelze-li ze strany nájemce dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 1 hodinu před stanoveným časem. Pokud tak neučiní a nevyužije hřiště v objednaném čase, nájemné se nevrací.  

5. V případě nepříznivých povětrnostních či klimatických podmínek je správce oprávněn částečně, případně zcela zrušit provoz.  

6. V případě vzniku jakékoliv závady či poškození na sportovním zařízení, povrchu či ochranném oplocení je nájemce povinen tuto skutečnost ihned oznámit správci nebo provozovateli. Každý uživatel nese plnou zodpovědnost za škody vzniklé nesprávným užíváním.  

7.

Při porušení provozního řádu ze strany nájemce je správce hřiště oprávněn vykázat nájemce z hřiště bez nároku na náhradu nevyužitého času pronájmu.  

Rezervace: umt@skkhovorcovice.cz  

Kontakt na provozovatele: kaliciak@skkhovorcovice.cz, tel.: +420 602230004  

Kontakt na správce: email: syrový4@email.cz, tel.: +420 730543716